Privacy and Terms of Use

Voorwaarden voor het gebruik van Grundfos digital solutions

Gebruiksvoorwaarden

Beschrijving van services

Door gebruik te maken van Grundfos digital solutions (“Digital Solutions”) kunt u toegang krijgen tot de informatie en services die worden aangeboden door Grundfos.

Digital Solutions bestaat uit de Grundfos webpagina, van waaruit u specifieke services
kunt gebruiken, zoals self-service oplossingen, contactformulieren, verzoeken voor premium content, registreren voor nieuwsbrieven etc., en specifieke Grundfos toepassingen die toegankelijk zijn zonder dat het aanmaken van een account nodig is, zoals Grundfos GO apps en Grundfos Product Center. Voor sommige van de toepassingen geldt een aanvullende EULA en u kunt waarschijnlijk een account aanmaken voor toegang tot verdere modules van de applicaties.

Acceptatie van voorwaarden

De Digital Solutions die Grundfos u biedt inclusief eventuele updates, nieuwe functies etc., zijn onderhavig aan de volgende gebruiksvoorwaarden (Terms of Use) ("TOU"). Grundfos reserveert het recht de TOU te allen tijde te updaten zonder melding aan u. De meest recente versie van de TOU kan worden bekeken door te klikken op de “Juridische Zaken“ hyperlinktekst welke zich onderaan onze webpagina‘s bevindt. Door in te loggen op Digital Solutions of de website op enige manier te gebruiken, gaat u akkoord met deze TOU‘s.

Disclaimer

Grundfos biedt de Digital Solutions uitsluitend als een service en ter informatie. De overdracht van deze informatie leidt niet tot de vorming van enige relatie met Grundfos. U moet niet handelen op basis van informatie die wordt verstrekt via de applicaties zonder persoonlijke ondersteuning van Grundfos te vragen. Hoewel wij hebben getracht om de informatie, de software en enige andere services in de Digital Solutions zo accuraat mogelijk te houden, kunnen de Digital Solutions fouten of omissies bevatten waarvoor wij elke en alle aansprakelijkheid afwijzen. Het materiaal en de inhoud van Digital Solutions wordt “as-is“ geboden zonder garantie van enige aard.

Grundfos nog enige van haar gelieerde bedrijven is verantwoordelijk voor enig verlies van hardware, software of bestanden, veroorzaakt door het gebruik van de Digital Solutions of elementen die zijn gedownload of worden gebruikt van/in de Digital Solutions. Daarom geeft Grundfos geeft geen enkele garantie dat de Digital Solutions, of diensten geleverd in de Digital Solutions, ofwel door Grundfos of namens Grundfos, (inclusief gratis software downloads) aan uw eisen zal voldoen of ononderbroken, tijdig, veilig, effectief en betrouwbaar of vrij van fouten zal zijn, of dat de Digital Solutions of de servers die door Grundfos worden gebruikt vrij zijn van virussen of bugs of volledig functioneel of accuraat zijn. Grundfos streeft er naar de Digital Solutions en hun werking te handhaven, maar Grundfos is niet en kan niet verantwoordelijk zijn voor eventuele gebreken
in Digital Solutions of de werking van Digital Solutions.

Grundfos kan links aanbieden naar andere websites of applicaties van derden beschikbaar maken. Uw gebruik van websites van derden en/of applicaties is voor uw eigen risico.

Het kan zijn dat het geldend recht uitsluitingen van bepaalde garanties of de beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toestaat. Overeenkomstig kan het zijn dat enkele van de hierboven genoemde beperkingen of uitsluitingen niet voor u van toepassing zijn. Echter, in geen geval zal Grundfos, of enige van haar ondernemingen totale aansprakelijkheid aan u het bedrag overschrijden dat u heeft betaald, indien van toepassing, voor het gebruik van de Digital Solutions.

Onrechtmatig of verboden gebruik

Als voorwaarde voor uw gebruik van de Digital Solutions, zult u de Digital Solutions niet gebruiken voor enig doel dat onwettig is of dat verboden wordt door deze TOU. U mag de Digital Solutions niet gebruiken op enige manier die een Grundfos server kan beschadigen, uitschakelen of overbelasten, of de netwerken die zijn aangesloten op een Grundfos server, of interfereren met het gebruik van een andere partij van de Digital Solutions. U mag niet proberen om ongeautoriseerd toegang te krijgen tot enige Digital Solutions, andere accounts of enige Grundfos server middels hacking of enige andere middelen. U mag geen materiaal verkrijgen of proberen te verkrijgen of informatie via enig middel dat niet bewust beschikbaar wordt gesteld door de Digital Solutions.

U kunt onbewust virussen, Trojaanse paarden, wormen of ander materiaal, dat
kwaadaardig of technisch schadelijk is.

Intellectueel eigendom

De Digital Solutions en elk van de elementen waaruit ze bestaan, inclusief met
name de grafisch profiel, data, software, teksten, logo‘s van de Digital Solutions, zijn beschermd door intellectuele eigendomswetgeving, d.w.z. met name auteursrecht en/of handelsrecht.

De Digital Solutions en de elementen waaruit ze bestaan zijn het exclusieve
eigendom van Grundfos Holding A/S/.

Grundfos Holding A/S gunt u een beperkte en niet-exclusieve licentie voor het gebruik
van de Digital Solutions, zoals gespecificeerd voor elke Digital Solution.

Enig ander gebruik van de Digital Solutions of één van hun elementen vormt een inbreuk op de rechten, tenzij vooraf en schriftelijk geautoriseerd door Grundfos Holding A/S.

Schadeloosstelling

U zult Grundfos (inclusief vestigingen) schadeloos stellen, verdedigen tegen
aansprakelijkheid, claims, verlies en onkosten, inclusief redelijke
advocatenvergoedingen en onkosten, in relatie tot uw overtreding van deze
gebruiksvoorwaarden of misbruik van het Grundfos Account.

Juridische geschillen

Enig geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de applicaties of de interpretatie
van de gebruiksvoorwaarden valt onder de wetgeving van Denemarken, exclusief
haar conflicten met wetsregels. De enige rechtbank voor enige en alle geschillen die voortvloeien uit of in relatie met deze gebruiksvoorwaarden (EULA)zal de rechtbank van Kopenhagen zijn.

Als een of meer van de wetten die op deze voorwaarden van toepassing zijn achteraf zodanig zou worden geïnterpreteerd of gewijzigd dat een of meer bedingen in dit reglement onafdwingbaar of ongeldig zouden worden, dan zal dat niet leiden tot de ongeldigheid van de voorwaarden als geheel.

Diversen

Grundfos behoudt zich het recht voor om de Digital Solutions te allen tijde te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, zonder opgaaf van reden of aankondiging.
Grundfos behoudt zich ook het recht voor om de toegang en het gebruik van de
Digital Solutions te beëindigen voor u, uw toegangsbeheerder of enige van uw
geautoriseerde gebruikers op enig moment, zonder opgaaf van redenen of
aankondiging. Zonder beperking van de algemeenheid van het voorgaande, kan Grundfos uw toegang tot de Digital Solutions op elk gewenst moment opschorten of
beëindigen, wanneer u enige van de gebruiksvoorwaarden schendt.

De gebruiksvoorwaarden (TOU) vormen de gehele overeenkomst tussen Grundfos en de gebruiker, waarbij eventuele voorafgaande overeenkomsten worden vervangen.

Wanneer Grundfos niet een bepaalde bepaling oplegt, doet Grundfos geen afstand van haar rechten om dit op een later tijdstip alsnog te doen. Wanneer een rechtbank enige van de voorwaarden niet van toepassing acht voor u in het bijzonder, dan blijven de resterende bepalingen van kracht. Grundfos kan deze overeenkomst naar haar eigen goeddunken toekennen aan enige juridische entiteit binnen de Grundfos Groep.

 

Privacybeleid

Voor het aanbieden van de Digital Solutions, verzamelt Grundfos persoonlijke gegevens over u. Wanneer u Grundfos Digital Solutions gebruikt, stemt u er mee in dat Grundfos uw persoonlijke gegevens mag verwerken conform dit Privacybeleid.

Bij Grundfos erkennen we dat u de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie die u online verstrekt wilt behouden en dat we een goede beveiliging moeten bieden en een verantwoordelijke verwerking van alle persoonlijke informatie die we ontvangen.

Wanneer u meent dit privacybeleid niet te kunnen aanvaarden, dan adviseren we u de
Grundfos Digital Solutions niet te gebruiken.

Welke data verzamelen en verwerken we voor welke doeleinden?

U kunt toegang krijgen tot Digital Solutions zonder ons te laten weten wie u bent en zonder persoonlijke data over uzelf te geven.

Echter, Grundfos moet u soms vragen om persoonlijk identificeerbare informatie en deze vastleggen, zoals uw naam, bedrijf, e-mail-adres, telefoonnummer en adres (“Persoonlijke gegevens“) voor het aanbieden van nieuwsberichten en andere diensten.

Grundfos registreert en verwerkt persoonlijke gegevens over u voor het aanbieden van de gevraagde diensten wanneer u:

  • Bepaalde zelf-services en contactformulieren gebruikt,
  • U ons een vraag stuurt of ons feedback geeft,
  • U zich registreert voor nieuwsbrieven, of
  • Enige persoonlijke informatie aan ons geeft via onze website of applicaties.

Grundfos registreert slechts de persoonlijke data die nodig is om de dienst te leveren die u heeft aangevraagd (bijv. uw e-mailadres of privé-adres).

Daarnaast verzamelt Grundfos de data omtrent uw gebruik van Digital Solutions, inclusief uw IP-adres, voor het verzamelen van kennis- en inlichtingen en analysedoeleinden, voor het aanmaken van een compleet klantenbeeld en een beter begrip te krijgen omtrent de vereisten en gedrag van onze klanten. Wij gebruiken deze kennis voor het creëren van een klantgerichtere ervaring.

Grundfos slaat geen informatie op over betaalmethoden, zoals debitkaartnummers, bankrekeningnummers, e.d.

Wie is de databeheerder en aan wie maken we persoonlijke informatie openbaar (dataverwerkers?)

Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Denemarken, is de databeheerder en verantwoordelijk voor de databeveiliging voor de verzamelde informatie.

Voor het leveren van de goederen of diensten die u heeft besteld, wordt persoonlijke informatie die u heeft ingevoerd in Digital Solutions tevens openbaar gemaakt aan:

  • bedrijven in de Grundfos Groep
  • zorgvuldig geselecteerde derde partijen aan wie het gebruik van uw persoonlijke data is toevertrouwd, waaronder, maar niet beperkt tot:

- Microsoft Ireland Operations Limited
Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ierland

- Globase International Aps
Emdrupvej 28 A, 3. 2100 Copenhagen, Denmark

- Google
Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland

- Adobe Systems Ireland Limited
4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus Dublin 24, Saggart, Ierland

- MaxMind
14 Spring Street, 3rd Floor, Waltham, MA 02451, USA

- Marketo Inc.
Corporate Headquarters, 901 Mariners Island Boulevard, Suite #500 (Reception), San Mateo, CA 94404, USA

- Facebook
4-5 Grand Canal Square, Dublin, Ierland

Het kan nodig zijn dat andere geautoriseerde partijen toegang krijgen of persoonlijke data op moeten slaan wanneer de lokale wetgeving dit vereist. Grundfos beperkt dergelijke derde partijen in hun toegang en het gebruik van persoonlijke data.

Hoe slaan we uw persoonlijke informatie op?

Uw persoonlijke informatie en databestanden kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar Grundfos faciliteiten heeft of waar Grundfos service providers inschakelt. Door Grundfos Digital Solutions te gebruiken of informatie openbaar te maken aan Grundfos, stemt u in met de overdracht van informatie naar landen buiten uw vestigingsland, waar andere databeveiligingsregels dan in het land waar u zich bevindt kunnen gelden bij het verstrekken van informatie aan Grundfos.

Wij slaan persoonlijke informatie slechts zo lang op als dit nodig is voor de hierboven
genoemde doeleinden.

Toegang tot de informatie, klachten

U heeft het recht te informeren naar de informatie die Grundfos over u heeft vastgelegd en bezwaar te maken tegen vastgelegde informatie en de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Wanneer de informatie onjuist, incompleet of irrelevant is, dan heeft u het recht de informatie te laten corrigeren of te laten verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht te protesteren tegen eventuele profilering die wordt uitgevoerd door Grundfos. U kunt ook een klacht indienen bij de Deense privacy-autoriteiten.

Wanneer u meer wilt weten of uw informatie wilt wijzigen, dan kunt u altijd contact opnemen met Grundfos Holding A/S door dit contactformulier in te vullen.

Contact, wijzigingen en updates van het privacybeleid

Grundfos is verplicht om te allen tijde te voldoen aan de wettelijke vereisten ten aanzien van de bescherming van de persoonlijke privacy. Bovenaan het privacybeleid kunt u altijd zien wanneer het beleid voor het laatst werd geüpdatet.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft omtrent ons privacybeleid en hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken, aarzel dan niet contact op te nemen met Grundfos Holding A/S.