PRIVACYVERKLARING – ENQUÊTES

Welke Persoonsgegevens worden verzameld?

Grundfos heeft contactinformatie over u verzameld en verzamelt en verwerkt verdere contactinformatie die u uit eigen beweging verstrekt bij het reageren op enquêtes van Grundfos. Deze informatie kan onder andere e-mail, naam en telefoonnummer van u en/of uw onderneming zijn (hierna de "Persoonsgegevens"). Bovendien, verzamelt
en verwerkt Grundfos uw enquête-antwoorden, welke ook persoonsgegevens kunnen
bevatten.

 

Grundfos werkt met twee verschillende soorten enquêtes:

 

Online enquête op website Grundfos

Grundfos verzamelt en verwerkt de contactgegevens waarvan u kiest deze te delen bij het beantwoorden van online enquêtes op de website van Grundfos. Deze informatie kan onder andere het e-mailadres en telefoonnummer van u en/of uw onderneming zijn
(hierna de "Persoonsgevens"). Bovendien, verzamelt en verwerkt Grundfos uw enquête-antwoorden, welke ook persoonsgegevens kunnen bevatten.

 

De verstrekking van Persoonsgevens in het kader van online enquêtes is vrijwillig. Als u ervoor kiest om anoniem te zijn en geen Persoonsgevens te verstrekken bij het
beantwoorden van online enquêtes van Grundfos, worden er geen Persoonsgevens
opgeslagen of verwerkt. U bent vrij om te kiezen of u uw Persoonsgevens aan
Grundfos wilt verstrekken. U bent echter wel verplicht de Persoonsgevens te verstrekken als u wilt dat Grundfos contact met u opneemt naar aanleiding van uw antwoorden op de enquête en snelle ondersteuning van Grundfos wenst te ontvangen.

 

E-mailuitnodiging

Als u op een enquête reageert naar aanleiding van een e-mailuitnodiging, heeft Grundfos uw contactgegevens al verzameld. Uw enquête-antwoorden, waarin mogelijk verdere Persoonsgevens staan, worden ook door Grundfos verzameld en verwerkt.

U bent vrij om te kiezen of u wilt deelnemen aan de enquête en Grundfos van antwoorden wilt voorzien.

 

Het doeleinde van het verzamelen van Persoonsgevens

Grundfos gebruikt de Persoonsgevens voor het uitsturen en uitvoeren van enquêtes onder klanten met oog op de ontwikkeling van de onderneming overeenkomstig de behoeften van de klant, en voor het snel reageren op specifieke klantbehoeften en verlenen van snelle ondersteuning. Wanneer u de enquête heeft ingevuld, kunnen uw antwoorden op de enquête en uw Persoonsgevens door Grundfos worden gebruikt om contact met u op te nemen om uw ervaring met de service te verbeteren.

 

Op welke rechtsgrondslag worden de Persoonsgevens verzameld? 

De verwerking van Persoonsgevens is nodig om de gerechtvaardigde belangen van Grundfos te behartigen. Grundfos heeft geacht dat de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de klanten die de enquête invullen, die tot bescherming van
persoonsgegevens nopen, niet zwaarder wegen dan deze gerechtvaardigde belangen
(Artikel 6, par. 1, sub f van de Algemene verordening gegevensbescherming
(Verordening (EU) 2016/679). Het gerechtvaardigd belang en het doeleinde van
Grundfos is om haar onderneming in overeenstemming met klantbehoeften te
ontwikkelen en snelle ondersteuning te leveren, en daarmee de best mogelijke
klantervaring te bieden. Dit doeleinde en belang worden geacht niet lichter te
wegen dan de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de klant die de
enquête invult. Speciale aandacht is besteed aan het feit dat de klant een
uitnodiging om deel te nemen aan een enquête kan weigeren, en het feit dat de
enquête uiteindelijk ook in het belang is van de klant wiens gegevens worden
verwerkt, omdat de enquête wordt gebruikt voor het verbeteren van de
klantervaring.

Uw Persoonsgevens mogen alleen worden verwerkt voor andere doeleinden als dit nodig is om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen (bijvoorbeeld overdracht aan rechtbanken of autoriteiten voor strafrechtelijke vervolging), als u
toestemming hebt verleend voor de verwerking in kwestie, of als de verwerking
anderszins rechtmatig is volgens het toepasselijk recht. Als verwerking voor
een ander doeleinde plaatsvindt, voorzien wij u mogelijk van extra informatie.

 

Waar worden de Persoonsgevens bewaard?

Uw Persoonsgevens worden bewaard op een Qualtrics server die uitsluitend door Grundfos wordt beheerd en in Ierland gelokaliseerd is en in Grundfos' Microsoft Azure „data lake“-omgeving die in Ierland gelokaliseerd is.

 

Details van de verwerkingsverantwoordelijke en de ontvangers van de Persoonsgevens

Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Denemarken, e-mail ecss@grundfos.com, en uw lokale Grundfos-entiteit (gezamenlijk genoemd „Grundfos“) zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens en de verwerking van uw Persoonsgevens volgens de hierboven genoemde specifieke doeleinden. Raadpleeg deze link voor een overzicht van lokale Grundfos-entiteiten.

 

Grundfos kan uw Persoonsgevens delen met derden die functioneren als gegevensverwerkers van Grundfos voor het verwerken van uw Persoonsgevens in overeenstemming met de hierboven vermelde doeleinden. De volgende gegevensverwerkers worden gebruikt:
 

  • Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ierland: Microsoft voorziet in IT-infrastructuur.
     
  • SAP DANMARK A/S, Lautrupsgade 11, 2100 København Ø, Denemarken: SAP helpt Grundfos bij de verwerking van klantgegevens en levert het systeem voor de verwerking.

  • Andere lokale bedrijven binnen de Grundfos-groep die helpen middels IT-ondersteuning voor de bovenstaande systemen.
     
  • Andere ontvangers, meestal consultants, die helpen middels IT-ondersteuning voor de bovenstaande systemen en helpen bij de verwerking van uw Persoonsgevens namens Grundfos in de bovenstaande systemen.

 

Andere gemachtigde derden hebben mogelijk toegang tot of bewaring van Persoonsgevens nodig als dit vereist of toegestaan is volgens het toepasselijk recht (bijvoorbeeld overheidsinstanties, rechtbanken, externe adviseurs en soortgelijke derden die openbare instanties zijn).

 

Overdracht van de Persoonsgevens

In bepaalde gevallen kunnen uw Persoonsgevens worden overgedragen naar een instantie buiten de EU/EER. Grundfos zorgt ervoor dat een dergelijke overdracht wordt uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke wettelijke voorschriften met betrekking tot
gegevensbescherming. Dit houdt in dat enige partij buiten de EU/EER die het
bezit van uw Persoonsgevens verkrijgt een passend beschermingsniveau dient te
waarborgen, bijvoorbeeld door het aangaan van de EU-modelcontractbepalingen of
door implementatie van en voldoening aan bindende bedrijfsvoorschriften, voor
zover toepasselijk. Als u nog vragen heeft over het bovenstaande kunt u contact
opnemen met Grundfos: u vindt de contactinformatie hieronder, in het onderdeel
"Hoe kan ik mijn Persoonsgevens inzien? / Verdere rechten".

 

Bewaartermijn

Grundfos zal uw Persoonsgevens alleen bewaren zolang als dit nodig is om de bovengenoemde doeleinden te vervullen, en alleen als u een zakelijke relatie met Grundfos heeft. Sommige van uw Persoonsgevens kunnen voor een langere periode worden opgeslagen, in geanonimiseerde vorm waarbij u niet kan worden geïdentificeerd.

Als u geen zakelijke relatie met Grundfos heeft, worden uw Persoonsgevens 6 maanden nadat u een enquête heeft ingevuld verwijderd of geanonimiseerd, tenzij u tegen die tijd een zakelijke relatie met Grundfos bent aangegaan.

 

Sommige van uw Persoonsgevens kunnen echter worden opgeslagen om boekhoudkundige redenen of ter verdediging tegen rechtsvorderingen. Deze Persoonsgevens worden opgeslagen tot het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijn.

 

Hoe kan ik mijn Persoonsgevens inzien? / Verdere rechten

Onder het toepasselijk recht heeft u verschillende rechten (onder de voorwaarden omschreven in de toepasselijke wetgeving).

 

Recht van inzage: U kan het recht hebben om van ons bevestiging te ontvangen of er al dan niet Persoonsgevens van u worden verwerkt en, zo ja, om inzage in deze Persoonsgevens te verzoeken. De informatie ter inzage omvat – onder meer – de doeleinden van de verwerking, de betrokken categorieën van Persoonsgevens en de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de Persoonsgevens zijn of zullen worden verstrekt en de periode gedurende welke de Persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen of de criteria om die termijn te bepalen. Dit is echter geen absoluut recht en de belangen van andere personen kunnen uw recht tot inzage beperken.

 

U kan het recht hebben om een kopie te ontvangen van de Persoonsgevens die verwerkt worden. Verzoekt u om bijkomende kopieën, dan kunnen wij een redelijke vergoeding aanrekenen op basis van administratieve kosten.

 

Recht op rectificatie: U kan het recht hebben om ons tot rectificatie van onjuiste Persoonsgevens die op u betrekking hebben te doen overgaan. Afhankelijk van de doeleinden van de verwerking, heeft u mogelijk het recht om onvolledige Persoonsgevens te laten aanvullen, onder andere door middel van het
verstrekken van een aanvullende verklaring.

 

Recht op gegevenswissing ("recht op vergetelheid"): Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om ons tot wissing van Persoonsgevens te doen overgaan, en kunnen wij verplicht zijn om dergelijke Persoonsgevens te wissen.

 

Recht op beperking van de verwerking: Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht verkrijgen om ons tot beperking van de verwerking van uw Persoonsgevens te doen overgaan. In dit geval worden de respectieve gegevens gemarkeerd en mogen deze alleen door ons worden verwerkt voor bepaalde doeleinden.

 

Recht van bezwaar: Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgevens door Grundfos, om
redenen die verband houden met uw specifieke situatie, op enig moment. Grundfos
moet dan mogelijk de verwerking van uw persoonlijke gegevens staken.

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om de op u betrekking hebbende Persoonsgevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machinaal leesbare vorm te ontvangen en heeft u mogelijk het recht om deze gegevens aan een andere instantie te vertrekken zonder daarbij door ons te worden gehinderd.

 

Wanneer u meer wilt weten of als u een of meerdere van de bovengenoemde rechten wilt uitoefenen, dan kunt u altijd contact opnemen met Grundfos Holding A/S door een e-mail te sturen naar ecss@grundfos.com. Sommige Grundfos-entiteiten hebben een plaatselijke functionaris voor gegevensbescherming met wie u ook contact kunt opnemen. Raadpleeg deze link voor een overzicht van functionarissen voor gegevensbescherming.

 

Indienen van klachten

In geval van klachten heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit aangaande de verwerking van uw Persoonsgevens.

 

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij behouden het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen of aan te vullen. Voor zover wijzigingen van de privacyverklaring worden geacht wezenlijk en
significant te zijn, wordt u hierover geïnformeerd, bijvoorbeeld op Grundfos‘
bedrijfswebsite.